May 3, 2012

Vẽ các hình học cơ bản trong OpenGL.


Tạo một dự án Empty Project và thiết lập cài đặt dành cho glut và OpenGL. Có thể tham khảo tại đây.
Gõ (hoặc chép) đoạn code sau:
#include <iostream>
#include <gl\glut.h>
#include <gl\GL.h>
#include <gl\GLU.h>
 
void display() {
 
  glColor3f(1.0,1.0,0.0);
 
  glPointSize(10);
  glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2f(50,100);
    glVertex2f(200,200);
  glEnd();
  glFlush();
}
int main(int argc, char** argv) {
  glutInit(&argc,argv);
  
 
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB|GLUT_SINGLE);
  glutInitWindowPosition(0,0);
  glutInitWindowSize(500,500);
  glutCreateWindow("Ve");
  
  glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 
  glOrtho(0.0,500,0.0,500,-1.0,1.0);
 
  glutDisplayFunc(display);
  glutMainLoop();
  return 0;
}

Phần #include: để nhập các thư viện, file header để sử dụng các hàm glut, OpenGL.

Nghiên cứu các hàm được gọi trong Main() trước:


 • glutInit(int* pargc,char **argv): Khởi tạo thông số cho cửa sổ của glut. Các tham số pargc và argv được lấy từ hàm main().
 • Các hàm về thiết lập cửa sổ màn hình:

  • glutInitDisplayMode(int mode): thiết lập chế độ màu, buffer cho màn hình.

Danh sách các thiết lập:

GLUT_RGBA: thiết lâp cho chế độ màn hình RGBA.

GLUT_RGB: tương tự GLUT_RGBA.

GLUT_INDEX: thiết lập chế độ màu mặc định.

GLUT_SINGLE: thiết lập chế độ màn hình buffer đơn.

GLUT_DOUBLE: thiết lập chế độ màn hình buffer đôi.

GLUT_ACCUM: thiết lập chế độ accumulation buffer.

GLUT_ALPHA: thiết lập chế độ đối tương anpha cho buffer màu.

GLUT_DEPTH: thiết lập cho depth buffer.

GLUT_STENCIL: thiết lập cho stencil buffer.

GLUT_MULTISAMPLE: thiết lập cho multisampling.

GLUT_STEREO: thiết lập chế độ stereo.

GLUT_LUMINANCE: thiết lập cho chế độ màu "luminance".

Sử dụng toán tử OR để kết hợp các chế độ màu, buffer với nhau.


 • glutInitWindowPosition(int x, int y): tọa độ cửa sổ màn hình.
 • glutInitWindowSize(int x, int y): thiết lập kích thước cửa sổ màn hình.
 • glutCreateWindow(char* title): tạo cửa sổ màn hình với tiêu đề là title.


 • glClearColor(Glclampf red, Glclampf green, Glclampf blue, Glclampf alpha): thiết lập chế độ màu mới cho toàn bộ ứng dụng.
 • glClear(int mode): GL_COLOR_BUFFER_BIT: thông số để thiết lập cho màu sắc. Còn một số thiết lập nữa sẽ được đề cập sau.
 • glOrtho(...): thiết lập tầm nhìn trực giao, sẽ được nói chi tiết trong bài về phép biến trong OpenGL.


 • glutDisplayFunc(void (*f)(void)): gọi hàm để thực hiện việc vẽ khi cửa sổ màn hình hiển thị. Trong ví dụ này là gọi hàm display.
 • glutMainLoop(): Lặp đi lặp lại các hàm callback - sẽ đề cập sau - đến khi nao cửa sổ đóng lại.

Trong hàm display:


 • glColor3f( red, green, blue ): thiết lập màu sắc cho đối tượng sắp vẽ.
 • glPointSize(float size): kích thước điểm ảnh.
 • glBegin(int mode): gồm các thông số và minh họa phía dưới:

clip_image001


 • glEnd():kết thúc quá trình vẽ.
 • glFlush(): đưa dữ liệu từ bộ nhớ tạm và màn hình.