Jul 16, 2012

Hướng dẫn cài đặt Qt library trên Visual Studio 2010.

Lưu ý: Cài đặt hoặc nâng cấp Visual Studio 2010 lên Service Pack

Download và giải nén source code của Qt: Link download. Đối với các bản trên 4.8 cần cài đặt Perl.

Giả sử giải nén và chép sang thư mục: C:\QtFw

Cài đặt biến môi trường. Dùng cmd:

QTDIR = C:\QtFw
QMAKESPEC = win32-msvc2010
Code cmd:
Setx QTDIR C:\QtFw
Setx  QMAKESPEC  win32-msvc2010

Thêm C:\QtFw\bin vào biến PATH (Trong System Properties--Advanced--Enviroment Variables ).

Để sử cài đặt Qt cho x86 ( ngay cả khi dùng win 64bit nhưng tạo ứng dụng x86 thì vẫn phải xài bản này): Mở Visual Studio Command Prompt. Đối với 64bit Qt library - để xây dựng các ứng dụng 64bit: Mở Visual Studio x64 Win64 Command Prompt.

Gõ lệnh sau

Cd C:\QtFw
Configure -platform win32-msvc2010 -debug-and-release -no-webkit -no-phonon -no-phonon-backend -no-script -no-scripttools -no-multimedia -no-qt3support -fast
Nmake.

Ngồi đợi …

Download và cài đặt Qt Visual Studio Add-in.

Trong menu Qt trong VS2010. Qt < Qt Options < Qt Versions < Add.

Sau đó có thể create 1 project Qt trong VS2010 giống như tạo một project thông thường.

Cách này chỉ hiệu quả cho bản thương mại của VS2010, còn bản Express không cài Qt Visual Studio Add-in được nên có cách khác. Sẽ được post sau.