Dec 19, 2012

Sự khác biệt về hàm main của C và C++

Thoạt đầu tưởng chừng như không có sự khác biệt giữa 2 ngôn ngữ với hàm 'main': hàm đặc biệt quan trọng trong chương trình. Nhưng thưc tế lại khác xíu.
Cho 2 đoạn mã sau.
Đoạn 1: Viết bằng c:
#include <stdio.h>
float main(int a, int b, int c)
{
  printf("Chao cac ban\n");
}
Đoạn 2: Viết bằng cpp:
#include <iostream>
using namespace std;
int main( int n, char x, float t) 
{
  cout << "Chao cac ban" <<endl;
  return 0;
}
Cả 2 đoạn mã điều chạy được, tuy nhiên nếu compile đoạn mã cpp sẽ dính 2 cái Warning. Còn đối với c thì không có gì. Điều thú vị hơn là nếu trong đoạn mã cpp ta thay đổi kiểu trả về của 'main' từ 'int' sang 'float' thì lại dính error.
Đây là lí do:
 • Trong C, nó chỉ yêu cầu tồn tại một hàm tên 'main', vậy là đủ, nó không quan tâm đến chuyện tham số đầu vào hay kết quả trả về.
 • Trong C++, nó khuyến cáo sử dụng 2 mẫu:
  int main(int argc, char** argv); // hoặc
  int main() //
Nếu không rơi vào 2 trường hợp này: thay đổi số lượng tham số sẽ gây warning, còn thay đổi kiểu trả về gây ra error.