Sep 21, 2013

Bật chế độ God Mode trong Windows 7/8

Đây là một trong những tính năng ẩn của Windows. Sau 1 ngày vật vã để sửa lại driver Windows 8, mình tình cờ phát hiện ra em này.

Chức năng: Liệt kê tất cả các chức năng cho phép và hợp pháp để chỉnh sửa, cấu hình trong Windows 7/8.
Thực hiện:
  1. Ra ngoài Desktop và tạo 1 thư mục
  2. Đối với Windows 7. Nhập tên thư mục như sau:
    GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
    Đối với Windows 8:
    GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
    Gõ xong phát hiện 2 cái này giống nhau :)). Kết quả sau đó ta được một thư mục liệt kê như sau: