Feb 24, 2014

Lập trình XNA

Mình sẽ cố gắng viết chút tutorial về công nghệ này. Dù đã không còn được hỗ trợ từ 1/4/2013 nhưng nó khá là dễ học và phù hợp để dẫn nhập về lập trình Game.