Mar 13, 2012

Chuyển ảnh màu sang ảnh xám

image

Tạo 1 project Win32 console và chép code sau:

#include <iostream> 
#include <opencv2\opencv.hpp>
#include <opencv2\highgui\highgui.hpp> 
using namespace std; 
using namespace cv; 
void main() 
{     
  // Load ảnh cần chuyển
  IplImage* img = cvLoadImage("pic1.jpg",1);
  // Tạo một biến mới để chuyển ảnh màu thành xem
  // cvGetSize(img) : lấy thông tin kích thước của img, IPL_DEPTH_8U là chuẩn màu của hình.
  IplImage* grayimg = cvCreateImage( cvGetSize(img), IPL_DEPTH_8U, 1);
  // Lấy thông tin chiều dài, rộng, số kênh màu, widthStep,
  int nl= img->height;
  int nc= img->width * img->nChannels;
  int step= img->widthStep; 
  int graystep = grayimg->widthStep;
  // img -> imageData: mảng chứa các mã màu của img
  uchar *data= (uchar *)img->imageData;
  uchar *graydata= (uchar *)grayimg->imageData;
 
  for (int i=0; i < nl; i++) {
    for (int j=0; j < nc; j += img->nChannels) {
    // Công thức chuyển anh RGB thành màu GRAY.
      graydata[(int)j/3]= (unsigned char) (0.299*data[j + 0] + 0.587*data[j + 1] + 0.114*data[j+2] + 0.5);
    }
      data+= step;
      graydata+=graystep;
  }
  // Mở và hiển thị ảnh vừa chuyển
  cvNamedWindow("Xam",0);
  cvShowImage("Xam",grayimg);
  waitKey(0);
  // Giải phóng vùng nhớ
  cvDestroyWindow("Xam");
  cvReleaseImage(&img);
  cvReleaseImage(&grayimg);
}