Mar 28, 2012

Lấy bookmark của Chrome

Nếu lỡ tay cài lại win, hay làm gì đó mà quên export Bookmark của Chrome. Bạn có thể lấy lại tất cả dữ liệu bằng cách lấy file bookmark ở địa chỉ:

“[Old OS driver]:\User\[Username]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default”

Chép bookmark và bookmark.bak đè lên thư mục mới của nó

“[New OS driver]:\User\[Username]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default”