Apr 14, 2013

Macro nho nhỏ hiện các thông báo.


Trong lúc viết đồ án về Chat Reference, mình gặp chút vấn đề về việc xuất các thông báo cho người dùng. Đồ án được thực hiện trên MFC và dùng hàm MessageBox , trong khi đó, lúc lập trình, mình lại thiết kế các module, tức phần bussiness lại thực hiện trên console, dùng hàm printf. Lúc chuyển qua MFC phải chuyển hết các hàm đó ... Vả lại mỗi lần viết hàm lại 1 lần viết chuỗi xuất ra, thành thử nhiều khi không nhất quán.

Macro này giúp giải quyết vấn đề nho nhỏ đó. Đúng ra thì 1 con trỏ hàm, cũng có thể làm được điều này. Nhưng mình lại thích làm trên macro hơn :)) =)). Một vấn đề trong con trỏ hàm là đôi khi các hàm mình cần dùng không cùng chung kiểu khai báo, và như vậy dùng con trỏ hàm sẽ không ổn. Đồng thời việc biến tấu cũng không được gọn.

#define MAX_BUFERROR 255
#define COMMAND_ERROR printf
#define NEWEXCEPTION(mess, code) { \
            char err[MAX_BUFERROR]; \
            sprintf(err,mess". CODE: %d.\n", code);\
            COMMAND_ERROR (err);\
            fflush(NULL);\
            }

Chút chú thích cho cái này xíu:

 • MAX_BUFERROR: Độ dài chuỗi tối đã của thông báo
 • COMMAND_ERROR: Tên hàm thực hiện xuất ra chuỗi
 • Yêu cầu phải có thư viện stdio.h cho macro này