Apr 28, 2013

Mẹo nhỏ khi biên dịch chương trình Multithread trên Visual Studio

Mẹo cũng không phải là mẹo, đây chỉ là 1 lần tình cờ phải cài đặt multithread trên ứng dụng. Điều trớ trêu là khi chạy trên chế độ Debug thì khá ngon lành, đến khi chạy trên Release thì tính năng multithread bị tịt hoàn toàn

Và đây là cách giải quyết. Vào Project -> Propertíe (hoặc Alt+F7 cho gọn). Chuyển đến Configuration Properties và lần lượt thực hiện các công việc sau


  • C/C++ -> Optimization. Optimization:Disable. Phần Enable Intrinsic Functions:No


  • C/C++ -> Code Generation. Enable Minimal Rebuild :Yes. Basic Runtime Checks:Both. Runtime Library: Multi-Thread Dll

  • . Enable Function-Level Linking:Yes