Mar 7, 2014

Một chút rắc rối với Opencv và Python

Hôm nay gặp một chuyện hơi éo le:

  • Bên Windows thì không load được video dùng Opencv, Python
   Bên Linux thì bản có sẵn của Ubuntu hơi cũ. Mình lại dùng một số hàm mới nữa.


 • Cuối cùng của tìm được giải pháp:

  • Đối với Windows: không nay cài đặt bằng cách chép file opencv2.cpy. Cách tốt hơn là dùng gói này:
   Đối với ubuntu: để cài phiên bản mới phải chấp nhận cài tay. Tuy nhiên trang này đã hướng dẫn khá là cụ thể và chạy thử thì không có lỗi gì khi cài đã: http://www.raben.com/book/export/html/3