Mar 29, 2014

Tổng hợp một số khóa học Online về Machine Learning

Bài viết rất hay của bạn mình, mình chỉ chép qua thôi.
1) Machine Learning - Andrew Ng (Stanford University) on Coursera
Khóa học nhập môn căn bản nhất về ML. Khóa học giới thiệu các thuật toán ML đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Khóa học thiên về mặt kỹ thuật, giúp người học có thể áp dụng các thuật toán ML vào các bài toán thực tế. Khóa học giúp chung ta hiểu ML một cách đơn giản nhất, bao quát nhất.
https://www.coursera.org/course/ml
2) Learning from Data - Yaser S.Abu-Mostafa (California Institute of Technology)
Nội dung khóa học này được giảng dạy chính thức tại Caltech. Khóa học đưa chúng ta từ lý thuyết của ML (Computational learning theory) đến các kỹ thuật ML (Technique). Khóa học thực sự đưa chúng ta hiểu sâu thêm về ML.
http://work.caltech.edu/lecture.html
3) Machine Learning - Andrew Ng (Stanford University) on iTunesU
Nội dung khóa học được giảng dạy tại Stanford năm 2008. Tương tự như "Learning from Data" khóa học giúp ta hiểu sâu thêm về ML. Khóa học cung cấp một số tài liệu liên quan về Probability, Linear Algebra, Convex Optimization ...
https://itunes.apple.com/vn/course/machine-learning/id495053006
http://cs229.stanford.edu/
4) Aritificial Intelligence - Patrick Henry Winston (MIT) on MIT OCW
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/
Chưa học qua nên chưa đánh giá được. Nhưng nhìn Syllabus, Leture notes thì có khác một chút so với các khóa trên vì có liên quan đến AI nhiều hơn.
5) Machine Learning (Georga Tech) on Udacity
https://www.udacity.com/courses#!/Georgia%20Tech%20Masters%20in%20CS
Khóa này mình cũng chưa học qua, nhưng nhìn Syllabus, nhưng các vấn đề nó nêu ra có vẻ rộng hơn so với các khóa trên.
6) Neural network for Machine Learning on Coursera
https://www.coursera.org/course/neuralnets
Một khóa học chỉ nói riêng về NN.
Ngoài ra để hiểu sâu rộng về ML chúng ta không thể bỏ qua nên tảng toán học đặc biệt là:
- Linear Alebra
- Probability and Statistics
- Convex Optimization
- Calculus
Nguồn: Hoàng Quý Phát.
Email: hoangquyphat@gmail.com