Jun 29, 2014

Exception văng ra: Leap.LeapPINVOKE khi gọi constructor

Để sửa lại lỗi trên:
  • Chép đầy đủ các file dll trong Leap Motion SDK. Phải chọn Always Copy trong Properties.
  • Chép sai dll: ứng dụng x86 phải sử dụng dll trong thư mục x86, tương tự cho x64.

No comments:

Post a Comment