May 7, 2013

Kiểm tra 1 điểm có nằm trong đa giác lồi không


Đoạn code này khá hữu ích trong đồ họa máy tính, với chức năng kiểm tra xem 1 điểm có nằm trong 1 đa giác lồi hay không. Khá là ngắn và có thể áp dụng rộng rãi. Điển hình như dùng trong kĩ thuật tô màu, chọn 1 đối tượng hình ảnh ...

Chỉ có 7 dòng nhưng chứa đựng tinh túy của thuật toán và kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ lập trình

Code nó đây

int pnpoly(int nvert, float *vertx, float *verty, float testx, float testy)
{
 int i, j, c = 0;
 for (i = 0, j = nvert-1; i < nvert; j = i++) {
  if ( ((verty[i]>testy) != (verty[j]>testy)) &&
   (testx < (vertx[j]-vertx[i]) * (testy-verty[i]) / (verty[j]-verty[i]) + vertx[i]) )
    c = !c;
 }
 return c;
}

Giải thích

 • Danh sách tham số: nvert số đỉnh của đa giác. vertx - mảng chứa tọa độ x của các đỉnh trong đa giác. verty tương tự như vertx nhưng là tọa độ y. testx tọa độ x điểm cần kiểm tra. testy tọa độ y điểm cần kiểm tra
 • Giá trị trả về là kiểu int. 0 là điểm đó nằm ở ngoài, 1 là điểm đó ở trong đa giác

Nguồn: Link đây