Oct 1, 2014

Kiểm tra một file có tồn tại hay không trong C++


Quay trở lại công cuộc ngồi code và research. Hôm nay mình ngồi code một bài đơn giản: chuyển ảnh màu thành ảnh mức xám. Bài tập nhẹ nhàng nhưng cũng có một vấn đề hay ho: làm sao để kiểm tra xem một file có tồn tại hay không trong C++.

Và mình đã lượm được bài này: linkNgồi phân tích cái snippet cuối coi.
Hàm stat có nhiệm vụ fill các thông tin của file ở tham số 1 và tham số thứ 2 (có cấu trúc là struct stat) nhờ vậy ta có thể kiểm tra file có tồn tại hay không :D

No comments:

Post a Comment