Aug 31, 2013

Nguyên tắc lập trình C/C++

Một số nguyên tắc lập trình trên C/C++ khá là hay, việc tuẩn thủ, hoặc làm theo những gợi ý được đề ra sẽ giúp lập trình viên tránh được một số "tính năng bất ngờ" mà C++ gây ra mà ta không lường trước được. Đồng thời giúp lập trình viên có thói quen làm việc hiệu quả hơn


  • Original Indian Hill guide with annotations by H. Spencer. PDF
  • Indian Hill C style guide, as amended at UofT, UW, and elsewhere. PDF
  • C++ coding rules from Ellemtel (Swedish Telecom) by Mats Henricson and Erik Nyquist. PDF
  • C++ style guide from Wildfire Communications. Link
  • C++ Coding Standard by Todd Hoff. Link.
  • C++ style advice called "The Tao of Coding" from Koen Witters.Link
  • The C Style Guide and Programming Guidelines from The C Kernel pages by Peter van der Vlugt.PDF
  • Words of wisdom from Henry Spencer and Geoff Collyer about the appropriate use of #ifdefs, a paper presented at the Summer 1992 Usenix conference.PDF
  • C Coding Standard.Link