Aug 13, 2013

Thủ thuật VIM.

Có rất nhiều cách khác nhau để thao tác trong VIM, quan trọng là công việc đó khiến ta nhanh đến mức nào. Dưới đây là cơ số các thủ thuật, kinh nghiệm của mình khi tìm hiểu và lập trình dùng VIM.


  1. Chọn nội dung của 1 tag trong HTML/XML: vit. Dịch sang tiếng việt: chuyển sang chế độ visual (v), chọn nội dung trong (in - a) tag (t) hiện thời. Thay i thành a ta chọn cả nội dung và cả tag mà nó chứa.
  2. Tự động canh lề cả file text: gg=G. Nhìn đẹp như vậy nhưng cũng có ý nghĩa của nó: gg để di chuyển đến đầu file. = dùng để tự canh lề và G là thực hiện đến cuối file.