Aug 13, 2013

Tài liệu sử dụng VIM.

Một slide rất hay và hấp dẫn dành cho người tim hiểu về VIM.

Một bài nữa, của chính tác giả đã viết ra VIM, Brian Moolenaar:

Bài dưới này trình bày cách "làm thế nào học và sử dụng VIM hiệu quả":


Một chút tự sướng về VIM, editor dành cho hacker :D